Nasze serwerownie

Polityka Antyspamowa

Polityka Antyspamowa

Etop sp. z o.o. / DataHouse.Pl wspiera wszelkie działania mające na celu minimalizacje i eliminacje zjawiska rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, potocznie zwanej SPAMem.

W naszych serwerach pocztowych wdrożone są wszelkie mechanizmy chroniące przed Spamem zarówno przychodzącym z zewnątrz, jak i wychodzącym do odbiorców zewnętrznych.

Wykorzystujemy takie technologie jak:
- Limitowanie ilości maili w czasie
- Filtry antywirusowe
- Kontrola rekordów SPF
- Kontrola istnienia w bazach RBL (czrne listy) jak i RWL (białe listy)
- Greylisting (opóźnianie)
- Kontrola treści w oparciu o filtry Bayesa lub/i oparte o HMM (Ukryty Model Markova)
- Zabezpieczenia BombRe
- Kontrola rekordow PTR
- Autoryzacja SMTP
- Kodowanie TLS/SSL
- Kontrola poprawności adresów lokalnych
- Kontrola zgodności z RFC

i wiele innych.

Prawo polskie odnosi się do kwestii Spamu w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204) wyłączając odpowiedzialność operatora za przekazywanie niezawówionej informacji handlowej w przypadkach :

"Art. 12. 1.Nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane ten, kto transmitując dane:
1) nie jest inicjatorem transmisji,
2) nie wybiera odbiorcy danych oraz
3) nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
2.Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji."

Podmiot jakim jest Operator jest także zwolniony z obowiązku kontroli treści rozsyłanych przez swoich klientów/abonentow:

"Art. 15.Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14."

Wyżej przywołana ustawa klasyfikuje także rozsyłanie SPAMu jako wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego:

"Art. 24. 1.Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.
2.Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 25.Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia."

Mając na uwadze powyższe przepisy prawne oraz oczywisty fakt iż Operator nie jest organem decydującym, co jest a co nie "niezamówioną informacją handlową", może on podjąć działania skutkujące ograniczeniem usługi klienta, który rozsyła maile do odbiorców zewnętrznych tylko na podstawie decyzji organu do którego zglosiła się osoba pokrzywdzona przez Abonenta, lub gdy pokrzywdzonym jest Abonent tego samego Operatora, a w drodze Umowy z rozsyłającym Abonentem zawarto  zapisy umożliwiające takie działanie, gdy zagraża ona innym użytkownikom sieci Operatora.

Pomimo powyższych przepisów DataHouse.Pl stosuje politykę jasnej identyfikacji żródeł Spamu, wiążąc poszczególne maszyny abonenckie do konkretnego IP (lub zakresu), co pozwala innym użytkownikom całej sieci Internet na łatwe filtrowanie danych z tego IP , lub zgłoszenie do systemu RBL.

Nie akceptujemy próśb klientów o zmianę IP w przypadku, gdy powodem jest trafienie na czarne listy antyspamowe, lecz prosimy o  usunięcie żródła SPAMu  lub proponujemy pomoc administracyjną w przypadku gdy SPAM był rozsyłany w wyniku działania osób trzecich (np. w przypadku trojana, worma, lub włamania).

Nasze zbierane od wielu lat statystyki wykazują, że ponad 70 % SPAMu pochodzi nie z celowo skonstruowanych do tego serwerów, lecz z komputerów/serwerów, na których zostały zainstalowane bez wiedzy właściciela programy do jego rozsyłania poprzez wykorzystanie luk w zabezpieczeniach. Dlatego też nasi klienci zawsze mogą liczyć na nasze doradztwo w zakresie zabezpieczeń i administracji systemami informatycznymi.